Medios de transmisión guiados e non guiados (inarámicos). 12. Este exercicio puntuarase de cero (0) a dez (10) puntos, sendo necesario para aprobar obter unha puntuación mínima de cinco (5) puntos. As formas de actividade administrativa. Garantía e suspensión. Nas probas consistentes en contestar por escrito un cuestionario tipo test o órgano de selección está habilitado para determinar a puntuación (nota de corte) esixida para superar o exercicio con posterioridade a súa corrección sempre que se faga con carácter previo a coñecer a identidade dos/as aspirantes examinados/as. 1. Este exercicio cualificarase de cero (0) a vinte (20) puntos, correspondéndolle ao tribunal determinar a puntuación (nota de corte) esixida para superar o exercicio que se corresponderá cun número determinado de respostas acertadas unha vez descontada, de ser o caso, a penalización por respostas incorrectas e non contestadas. 51. As titulacións no ámbito da educación física e o deporte. Facúltase ao tribunal para que poida poñer preguntas de reserva tipo test ata un máximo de dez, sen que implique a ampliación do tempo para a realización do exercicio. Internet dás cousas (IoT). O tribunal disporá os medios que estime oportunos para garantir o anonimato dos/as aspirantes na realización dos exercicios, salvo en aqueles que pola súa natureza non sexa posible realizar de forma anónima. Maquinaria e utensilios empregados por unha brigada municipal de obras. Aspectos da función urbanística. Pavimentos e baldosas. 18. b) Ademais do requisito da titulación sinalado no apartado a) anterior os aspirantes que se presenten na quenda de promoción interna deberán reunir o día de finalización do prazo de presentación de instancias, todos os requisitos que se sinalan a continuación: a) 0,1625 puntos por cada 3 meses completos de servizos como funcionario/a en prazas de operario adscritas á Unidade operativa de obras e mantemento integradas na subescala de servizos especiais, clase persoal de oficios, da escala de administración especial (grupo agrupación profesional). Revisión de oficio dos actos administrativos. Responsabilidades. Este exercicio puntuaranse de cero (0) a dez (10) puntos sendo necesario para aprobar obter unha puntuación mínima de cinco (5) puntos. Xeracións. 6.— No caso de nomeamentos e adscrición a postos de traballo cuxas funcións impliquen contacto habitual con menores, o Concello de Pontevedra consultará a información sobre a propia situación penal a través da Plataforma de Intermediación de Datos (PID) do Ministerio competente por razón de materia. “En la primera ocasión pudo haber habido un error de cálculo, a lo mejor pudieron haber desfogado menos, pero cuando hicieron la proyección estaban viendo que venía otro huracán que cambió de dirección y ya no afectó, porque el cuidado de las presas es algo especial, es riesgoso, se revienta una presa y entonces sí los daños son trágicos, entonces tiene que cuidarse eso. 49. O criterios esenciais de valoración desta proba son o nivel de coñecementos, a formación xeral, a claridade de ideas, así como o rigor e a precisión na exposición. A aprobación por outra administración. As transferencias e o control da documentación. Clases. Cando o cesamento se produza por renuncia do integrante da lista unha vez incorporado ao posto de traballo para o que foi chamado, cando tras o nomeamento non presente a documentación requirida ou non acredite que reúne os requisitos esixidos ou cando sen causa suficientemente xustificada non tomase oportunamente posesión na data que se lle indique, dará lugar as seguintes medidas: Primeira renuncia: seis meses de exclusión, con perda de todos os dereitos derivados do nomeamento conferido, no seu caso. A coacción administrativa: o principio de autotutela executiva. Reactancias e rectificadores. As ordenanzas fiscais: contido, elaboración e aprobación. Actividade física e prevención primaria.. 51. Salas e pavillóns, piscinas, pistas e campos grandes. As ordes de execución. Clasificación de solos. Se o tribunal non pretende valorar de forma idéntica todos os supostos ou tarefas, deberá darse a coñecer aos/as aspirantes a puntuación de cada suposto ou tarefa con carácter previo ao inicio da proba. Movemento Paralímpico. Pico y Placa para este 13 de noviembre en Medellín y el Área Metropolitana, Buscan a esta mascota que se extravió en el barrio Belalcázar, ‘Tyrion’ se perdió hace algunas horas por sector cercano al Jardín Botánico, Buscan al dueño de este peludito que fue encontrado en el barrio Boston, ¿Lo reconoce? Administración de datos. 5. Adestramento das capacidades físicas secundarias en poboacións especiais. Céspede. Factores diferenciadores do trazado no viario urbano. 14. Configuración xeral e elementos da contratación do sector público. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Participa en esta convocatoria de la Fiscalía para: Si estás interesado y cuentas con los requisitos de la vacante, te recomendamos postúlarte. Profesionales con licenciatura en derecho. Desenvolverase por escrito, durante o período máximo de tres horas e consistirá na redacción dun ou varios supostos prácticos relativos ás tarefas ou funcións propias da súa subescala e categoría (técnico medio informático) que determinará o tribunal inmediatamente antes do comezo do exercicio. O principio da unidade de caixa. O Municipio: concepto e elementos. Saneamentos: Elementos constitutivos da rede, arquetas, tubos, etc. Chan radiante. 4. Obxectivos e técnicas. Palas escavadoras e cargadoras. A acción e o procedemento administrativo en materia de responsabilidade. Real Decreto 849/1986, de 11 de abril polo que se aproba o Regulamento do Dominio Público Hidráulico que desenvolve os títulos preliminares, I, IV, V, VI, VII e VIII do texto refundido da la Lei de Augas, Real Decreto Lexislativo 1/2001. 46. Conflitos de xurisdición e competencia. 23. Dereitos reais de goce e dereitos reais de garantía. 5. Pautas e normas. Órganos necesarios: o Alcalde, Tenentes de Alcalde, o Pleno e a Xunta de Goberno Local. Os grupos políticos municipais. Contabilidade e contas. 30. Formación Profesional modular. Asociación Mundial Anti-dopaxe (WADA-AMA). Clasificación: escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos superiores.Número de vacantes: 1. Virtualización do almacenamento. As organizacións baseadas na información. Respiratorias. Competencias e funcións. Concello de Pontevedra, e presentaranse no prazo dos 20 días naturais a partir do seguinte a aquel en que apareza o anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado. 44. Redes apoiadas en fachadas. Réxime disciplinario e situacións administrativas. Iniciación práctica ás actividades físicas e deportivas na natureza. Selección e provisión. “También, se ha cometido el error, más que eso, por la corrupción, de construir en lugares bajos. O Consello Xeral do Poder Xudicial. A resolución de nomeamento como funcionario/a interino/a publicarase nos lugares establecidos no artigo 26 durante un prazo de 10 días hábiles, co seu réxime de recursos. Cidades intelixentes. O Pleno da Corporación. Recepción da obra. A execución do orzamento de gastos e de ingresos; as súas fases. Partes nos contratos. Réxime disciplinario. O termo municipal: o problema da planta municipal. A revogación de actos. Fases do procedemento administrativo común. Influencias externas. A Administración electrónica. O deseño curricular. Sistemas de condensación por aire. c).1. Dixestivas. ¿No encontró las vacantes que buscaba? Contra as resolucións e actos do tribunal e os seus actos de trámite cualificados poderá interporse recurso ante a autoridade que nomee ao seu presidente. Estruturas de capas de información. Denominación: Técnico medio de xestión, mediante promoción interna. O título preliminar da Constitución. Procedemento de reforma. Posta en servizo, conservación e inspección. Proporcionalidade corporal. Especial referencia a Galicia. 17. Clasificación: escala de administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal oficios.Número de vacantes: 6. Comprobación e medida. Planificación e documentación. O papel industrial. O procedemento xeral. Consistirá en contestar por escrito, no prazo máximo de catro horas, a 10 preguntas, determinadas polo tribunal inmediatamente antes do inicio do exercicio e relacionadas coas materias do programa que establecido na base quinta, ainda que non se ateña a epígrafes concretos do mesmo. Dimensións da interoperabilidade. As aptitudes coordinativas. 12. Calquera proposta de aprobados que contraveña o establecido anteriormente será nula de pleno dereito. O sistema de seguridade e saúde laboral. 3.1 Al grado de Capitán: Hasta doscientos treinta y cuatro (234) vacantes. Aprender a administrar y crear una cartera de clientes para incrementar la rentabilidad de la sucursal. O sistema electoral local. Calmar o tráfico. Protección dos transformadores contra sobreintensidade. O modelo EFQM. Hier sollte eine Beschreibung angezeigt werden, diese Seite lässt dies jedoch nicht zu. O exercicio da potestade normativa. Os ingresos indebidos. #OfertasDeEmpleo Te invitamos a aplicar a las siguientes vacantes de empleo. 1. As prazas convocadas reservadas para a súa provisión mediante o sistema de promoción interna acumularanse ás prazas convocadas pola quenda de oposición libre no suposto de non provistarse por aquel procedemento, salvo no caso de convocatorias independentes de promoción interna. Elementos necesarios e método de realización. Concepto. Rendementos. 5. Normativa e guías de referencia. 68. Características funcionais e técnicas. Os montes veciñais en man común. A cesión dos contratos e a subcontratación. 57. Dominio público Hidráulico e a súa afección nas obras e infraestruturas urbanas. Denominación: Oficial de obras. Finalizado a lectura dos supostos prácticos o tribunal, previo acordo, queda facultado para manter un diálogo cos opositores durante un tempo máximo de 15 minutos, que estará limitado a pedir aclaracións sobre os supostos realizados. Dimensionamento de equipos. Este esta localidad del sur del área metropolitana informaron sobre una vacante para operario de producción y otra para oficios varios en el sector maderero. O coordinador en materia de Seguridade e Saúde. c) 0,0625 puntos por cada 3 meses completos de servizos como funcionario/a en prazas de operario integradas na subescala de servizos especiais, clase persoal de oficios, da escala de administración especial (grupo agrupación profesional) que non estén adscritas á Unidade operativa de obras e mantemento. Os grupos políticos municipais. En un reclamo público, el tercero en menos de un mes, el Mandatario tabasqueño acusó de insensibilidad e irresponsabilidad a la compañía, cuyo manejo de las presas ha causado inundaciones en zonas urbanas. A responsabilidade patrimonial das autoridades e do persoal ao servizo das Administracións públicas. 17. Tipos e características construtivas. 25. A responsabilidade da Administración pública: caracteres. Os factores condicionantes. Concepto de condición física, acondicionamento físico, actividade física, mantemento físico. 51. Tipos de xestión pública en materia deportiva. A linguaxe SQL (segundo estándar SQL2016). Resolución de litixios deportivos. Normativa. Os órganos do Goberno provincial: clases e atribucións. Alternativamente poderanse presentar en soporte papel na Oficina de asistencia en materia de rexistros do Concello de Pontevedra, ou en calquera das formas establecidas no art. Consistirá en contestar por escrito, no prazo máximo de catro horas, de catro temas entre os incluídos na segunda parte do programa establecido na base quinta, determinado ao chou polo tribunal inmediatamente antes do inicio do exercicio. O regulamento orgánico. Canalizacións. O contrato. Outros equipos. Os gastos con financiación afectada. O control externo da actividade económico-financeira no sector público local. Este exercicio cualificarase de cero (0) a dez (10) puntos, correspondéndolle ao tribunal determinar a puntuación (nota de corte) esixida para superar o exercicio que se corresponderá cun número determinado de respostas acertadas unha vez descontada, de ser o caso, a penalización por respostas incorrectas e non contestadas. De axudante electricista integradas na subescala de servizos especiais, clase persoal de oficios, da escala de administración especial (grupo agrupación profesional). As Cortes Xerais. b).2. A atención ao público. 9) UNHA PRAZA DE XESTOR DE CONTIDOS E SOPORTE DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (QUENDA LIBRE). O crédito local. 32. Protocolos de participación, accesibilidade, inclusión e perspectiva de xénero. Fontes documentais e bibliografía para o estudo das institucións eclesiásticas. Funcións do lecer. Actividade física para maiores e persoas con necesidades especiais. 21. Instalacións eléctricas en locais de pública concorrencia. Instrucións condicionais. Diabetes Mellitus Tipo II. Os bens das entidades locais: clases. Normativa estatal e autonómica en materia de Accesibilidade. 25ª Acceso das persoas con discapacidade. Criterios de utilización. Seguimento do plan de calidade. Concepto, elementos e requisitos. Clasificación epistemolóxica do xogo motor. As solicitudes que se presenten a través da oficina de correos deberán entregarse en sobre aberto para seren seladas e datadas antes de seren certificadas. — Impreso no modelo oficial do IRPF relativo ás retencións sobre os rendementos do traballo, comunicación de datos do pagador. 8. O rexistro de documentos. Os plans básicos municipais. 43. 5. 6. e) Título de técnico superior ou equivalente: 0,75 puntos. Desenvolverase por escrito, durante un período máximo de catro horas, e consistirá na redacción da solución a como mínimo dous supostos prácticos (nos que se poderán incluír unha ou máis preguntas), relativos ás tarefas ou funcións propias da súa subescala e categoría (arquiveiro) que determinará o tribunal inmediatamente antes do comezo do exercicio podendo consistir cada un destes na emisión de informes técnicos, de informes-proposta técnicos de actuación, na análise e valoración técnica de algunha actuación da administración ou calquera outra actuación que se corresponda coas funcións ou tarefas propias da súa subescala e categoría. Das catro prazas convocadas, tres cubriranse polo procedemento de promoción interna e unha mediante quenda libre. A invalidez dos actos administrativos: nulidade de pleno dereito e anulabilidade. 11ª. Regulamento. Protección das instalacións. — Grupo segundo o artigo 76 do Real decreto lexislativo 5/2015, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público: C. Subgrupo C1. Denominación: Técnico de deportes, mediante quenda libre. Garantías. Disposicións relacionadas coa edificación, redacción de proxectos e dirección de obras. Pola concellaría competente procederase ao nomeamento do/a candidato/a que corresponda que dentro do prazo indicado presente a documentación referida e acredite que reúne os requisitos esixidos nesta convocatoria. Invalidez dos contratos. 4. Illamento. Aplicación as actividades de sostemento dos espazos públicos e a xestión dos residuos municipais. Especialidades do procedemento administrativo en materia de responsabilidade. Deportista profesional: concepto, características diferenciais e regulación normativa. 6. Gerente Comercial para desempeñar... ... México, Ciudad de México, Ciudad de México. Concepto, capacidade, incapacidade e prohibicións. c).2. Execución forzosa dos actos administrativos. Clases. Instalacións de calefacción centralizada por auga quente: sistemas de distribución. Os nomeamentos efectuados publicaranse no Diario Oficial de Galicia sen prexuízo da súa toma de posesión unha vez practicada a notificación persoal do nomeamento. Se o tribunal non pretende valorar de forma idéntica todos os supostos, deberá darse a coñecer aos/as aspirantes a puntuación de cada suposto con carácter previo ao inicio da proba. Medios e métodos para o mantemento e desenvolvemento da flexibilidade: estiramentos dinámicos e novas tendencias (ioga, pilates). A iluminación pública. Postas a terras. — Grupo segundo o artigo 76 do Real decreto lexislativo 5/2015, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público: C. Subgrupo C2.Clasificación: escala de administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal oficios. Este exercicio deberá ser lido obrigatoriamente ante o tribunal, en sesión pública e puntuarase de cero (0) a dez (10) puntos, sendo necesario para aprobar obter unha puntuación mínima de cinco (5) puntos. A elaboración e aprobación do orzamento xeral. Se quere copia dalgún dos citados documentos deberá aboar a taxa correspondente e solicitalo así mesmo por escrito. A percepción espazo-temporal. Denominación: Oficial condutor mecánico, mediante promoción interna. Como excepción, se estes dereitos se outorgaron polo Concello de Pontevedra e así lle constan bastará con facelo constar na solicitude de participación indicando a data ou datas de inicio e finalización do exercicio de tales dereitos de ser o caso. 31. Características físicas, químicas e biolóxicas nas augas destinadas a consumo human. A rúa como espazo funcional. Condicionantes e criterios para a formulación de novos servizos. O dereito administrativo básico ditado en virtude do artigo 149.1.18 da Constitución. Clasificación: escala de administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal oficios. A regulación das administracións públicas na lexislación de procedemento administrativo común das administracións públicas e na de réxime xurídico do sector público. PROGRAMA PARA A PRAZA RESERVADA A OPOSICIÓN LIBRE. Ámbito material do regulamento. 11. Mapa web | Aviso legal | Accesibilidade | Protección de datos | Política de cookies | Contacto, Pazo Deputación Provincial. As bases xerais e específicas desta convocatoria vinculan á Administración municipal, aos tribunais cualificadores e aos/ás aspirantes que participen nos procesos selectivos convocados. Concluído o proceso selectivo, os/as aspirantes propostos/as, que en ningún caso poderán exceder o número das prazas convocadas, serán nomeados/as funcionarios/as de carreira polo/a concelleiro/a competente na materia unha vez xustificado documentalmente o cumprimento dos requisitos esixidos para o ingreso. Organigrama das brigadas operativas do Concello de Pontevedra. 19. O interesado: concepto, clases, capacidade de obrar e representación. Aplicacións formativas e recreativas. Organización xudicial española. 12. Estilos de ensino, características xerais. A revisión de actos e disposicións pola propia Administración: supostos.